Zamjenska goriva/klimatske promjene/CO2

Klimatske promjene

Klimatske su promjene vjerojatno jedan od najznačajnijih izazova s kojim se susreće čovječanstvo. Posljedice ljudskog djelovanja danas mogu trajno promijeniti sustav dinamičke ravnoteže različitih međuovisnosti, koji predstavlja svijet u kojem živimo.

Okvirni sporazum pod pokroviteljstvom UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC) svjetski je dogovor, kojeg je u međuvremenu ratificiralo 195 država svijeta, te predstavlja platformu za različite međunarodne sporazume i nacionalne strategije s ciljem zaustavljanja svjetskog zagrijavanja i prilagodbu posljedicama klimatskih promjena.

Ono što ćemo poduzeti u slijedećih 10 – 20 godina odredit će klimatske uvjete u slijedećim stoljećima.

Preduvjeti za uspješnu borbu protiv klimatskih promjena su:

 • Dugoročna politička strategija kao jamac sigurnosti za neophodne investicije
 • Poticanje investiranja u nove kapacitete, proizvode i procese koji jamče racionalnu energetsku potrošnju i razvoj gospodarstva zasnovanog na niskom udjelu ugljika
 • Jednostavnost i transparentnost nacionalnih sprovedbenih politika
 • Ravnopravna razdioba tereta smanjenja emisija stakleničkih plinova među svim sudionicima.

CSI (Cement Sustainability Initiative) – Inicijativa za održivi razvoj cementne industrije dio je programa Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD). Njegovi članovi, najveći svjetski proizvođači cementa, osnovali su je 2000. godine radi razvoja i promicanja praktičnih načina za poboljšanje ekološke i društvene učinkovitosti cementne industrije. Cementna industrija Hrvatske je član ove inicijative.

U ukupnoj svjetskoj proizvodni stakleničkih plinova, cementna industrija generira 5 % emisija CO2, a svoj doprinos smanjenju svjetskog zagrijavanja daje poduzimajući aktivnosti poglavito u sljedećim aspektima:

 • Smanjenjem udjela klinkera u cementu
 • Podizanjem energetske učinkovitosti
 • Uporabom zamjenskih goriva i sirovina
 • Promicanjem održive gradnje kao preduvjeta prilagodbe posljedicama klimatskih promjena

Smanjenje svjetskog zagrijavanja predstavlja trošak koji niti izbliza nije takav kakav može biti trošak savladavanja posljedica ukoliko se ne učini ništa. Na visinu tog troška izravno utječu nacionalne strategije i predviđene mjere za smanjenje porasta svjetskog zagrijavanja, stoga je izuzetno važno da se o tome odlučuje uz participaciju svih dionika, kroz demokratsku raspravu zasnovanu na argumentima.

Zato je naša obveza kontinuirano tražiti i ulagati u nova znanja usmjerena ka pronalaženju novih rješenja za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Proizvođači cementa u Republici Hrvatskoj udruženi u Croatia Cement, pripremajuću se za taj proces, izradili su studiju o potencijalima hrvatske cementne industrije za smanjenje emisija ugljikova dioksida. Zaključci studije dostupni su na www.croatiacement.hr.

Zamjenska goriva i sirovine - proizvodnja cementa na održivi način

Cement je ključan proizvod koji širom svijeta čini dostupnom i omogućuje izgradnju sigurne i moderne infrastrukture neophodne za zadovoljavanje potreba čovječanstva. Međutim, proizvodnja cementa izuzetno je energetski i materijalno zahtjevna industrija, stoga je racionalna potrošnja preduvjet opstojnosti industrije u uvjetima tržišne utakmice.

Uporaba zamjenskih goriva i sirovina jedan je od načina kako odgovoriti ovom zahtjevu, uravnotežujući ekonomske, okolišne i društvene aspekte u cilju postizanja održivosti.

Ovo je uobičajena praksa u industriji cementa u mnogim dijelovima svijeta. Priroda procesa proizvodnje osigurava potpuno energetsko ili materijalno iskorištenje određenih vrsta otpada i materijala u strogo kontroliranim uvjetima bez ostatka.

Uključenje oporabe u cementnim pećima u sustav gospodarenja otpadom ne samo da nudi rješenje ekološkog problema, već predstavlja iskorak u smjeru manje energetske ovisnosti zbog manjeg uvoza fosilnih goriva, istovremeno smanjujući emisije i potrebe za eksploatacijom neobnovljivih mineralnih resursa.

Prednosti zamjene klasičnih goriva i sirovina su:

 • ušteda prirodnih resursa,
 • doprinos smanjenju svjetskih emisija stakleničkih plinova, uz očuvanu kvalitetu finalnog proizvoda i procesnih emisija,
 • primjena visokih standarda jamči potpunu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu naših zaposlenika i naših susjeda,
 • strogo kontrolirani uvjeti u svima fazama oporabe uz stalan nadzor procesa i emisija,
 • doprinos sustavu gospodarenja otpadom na transparentan i učinkovit način.

Cementna industrija ne može riješiti pitanje otpada. Međutim ona može biti dio rješenja uklopljena u sustav gospodarenja otpadom. Sukladno EU direktivi o spaljivanju otpada i direktivi o sprječavanju i nadzoru industrijskih onečišćenja, suspaljivanje otpada u cementnim pećima smatra se primjenom najboljih raspoloživih tehnika.

Proizvodnja kvalitetnog cementa, očuvanje okoliša i prihvatljivo rješavanje društvenog problema jamči održivu budućnost.