Zaštita okoliša - propisi

Tvornice cementa u Hrvatskoj posluju vodeći računa o zaštiti okoliša, a koliko je to područje kompleksno govori broj niže navedenih zakona koji ma su određena pravila. Proizvodnja cementa je kapitalno intenzivna industrija, te je stoga održivi razvoj u interesu svih hrvatskih proizvođača cementa.

• Zakon o zaštiti zraka
Narodne novine 127/19, 57/22

• Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
Narodne novine 76/18

• Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne novine 71/04, 115/15

• Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida
Narodne novine 73/07, 48/09, 2/18

• Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 47/21

• Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 42/21

• Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Narodne novine 89/20

• Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
Narodne novine 89/2020

• Zakon o zaštiti okoliša
Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

• Uredba o okolišnoj dozvoli
Narodne novine 8/14, 5/18

• Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Narodne novine 61/14, 3/17

• Zakon o gospodarenju otpadom
Narodne novine 84/21

• Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 106/22

• Pravilnik o ukidanju statusa otpada
Narodne novine 55/23