Zaštita okoliša - propisi

Tvornice cementa u Hrvatskoj posluju vodeći računa o zaštiti okoliša, a koliko je to područje kompleksno govori broj niže navedenih zakona koji ma su određena pravila. Proizvodnja cementa je kapitalno intenzivna industrija, te je stoga održivi razvoj u interesu svih hrvatskih proizvođača cementa.

o Plan gospodarenja otpadom u republici hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10

o Zakon o zaštiti okoliša
Narodne novine 80/13

o Zakon o zaštiti zraka
Narodne novine 130/11, 47/14

o Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13

o Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
Narodne novine 64/08

o Uredba o okolišnoj dozvoli
Narodne novine 8/14

o Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Narodne novine 84/14

o Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne novine 71/04

o Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov oksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Narodne novine 95/04,142/13

o Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Narodne novine 117/14

o Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14

o Ispravak pravilnika o gospodarenju otpadom
Narodne novine 51/14

o Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
Narodne novine 35/08

o Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. Siječnja 2013. godine
Narodne novine 77/13

o Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 129/12

o Uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 117/12,

o Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
Narodne novine 43/12,

o Uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 117/12,